Phan Minh Tuấn

Phòng ban :

Phòng Giáo dục và Đào tạo Đắk Glong

Chức vụ :

Phó Trưởng Phòng

Điện thoại :

0962588076

Email :

Thông tin :

Đinh Thị Hằng

Phòng ban :

Phòng Giáo dục và Đào tạo Đắk Glong

Chức vụ :

Phó Trưởng Phòng

Điện thoại :

0987785315

Email :

Thông tin :

Nguyễn Thị Hà

Phòng ban :

Phòng Giáo dục và Đào tạo Đắk Glong

Chức vụ :

Chuyên viên

Điện thoại :

0945798798

Email :

Thông tin :

Lâm Thị Xuyền

Phòng ban :

Phòng Giáo dục và Đào tạo Đắk Glong

Chức vụ :

Chuyên viên

Điện thoại :

0859553638

Email :

Thông tin :

Lê Đại Thành

Phòng ban :

Phòng Giáo dục và Đào tạo Đắk Glong

Chức vụ :

Trưởng Phòng

Điện thoại :

0978185378

Email :

Thông tin :

Nguyễn Trọng Thu

Phòng ban :

Phòng Giáo dục và Đào tạo Đắk Glong

Chức vụ :

Chuyên viên

Điện thoại :

0988247071

Email :

Thông tin :

Nguyễn Nhật Thường

Phòng ban :

Phòng Giáo dục và Đào tạo Đắk Glong

Chức vụ :

Chuyên viên

Điện thoại :

0945709802

Email :

Thông tin :

Phạm Minh Tuấn

Phòng ban :

Phòng Giáo dục và Đào tạo Đắk Glong

Chức vụ :

Kế toán

Điện thoại :

0834133123

Email :

Thông tin :

Lê Thị Hoàng Mai

Phòng ban :

Phòng Giáo dục và Đào tạo Đắk Glong

Chức vụ :

Văn thư

Điện thoại :

0966480202

Email :

Thông tin :